ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവ്വകലാശാല കാന്റീൻ നടത്തുന്നത്തിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ജൂലൈ 22 വരെ നീട്ടി

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവ്വകലാശാല കാന്റീൻ നടത്തുന്നത്തിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ജൂലൈ 22 വരെ നീട്ടി

Download File