ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവ്വകലാശാലയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് താൽക്കാലിക അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവ്വകലാശാലയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് താൽക്കാലിക അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.

Download File