ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവ്വകലാശാല  ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം 2019 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.