ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവ്വകലാശാലയിലെ എല്ലാ പഠനവകുപ്പുകളും മധ്യവേനലവധിക്കു ശേഷം 2019 ജൂൺ 6നു വ്യാഴാഴ്ച്ച മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവ്വകലാശാലയിലെ എല്ലാ പഠനവകുപ്പുകളും മധ്യവേനലവധിക്കു ശേഷം 2019 ജൂൺ 6നു വ്യാഴാഴ്ച്ച മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്

Download File