ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – അക്ഷരം കാമ്പസിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെറ്റ് വർക്കിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന് ഫയർവാൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – അക്ഷരം കാമ്പസിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെറ്റ് വർക്കിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന് ഫയർവാൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File