ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല അക്ഷരം കാമ്പസിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള 10 സ്റ്റീൽ  സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ ബൾബും ചോക്കും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല അക്ഷരം കാമ്പസിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള 10 സ്റ്റീൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ ബൾബും ചോക്കും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്

Download File