ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – മീഡിയ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ  വാങ്ങുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – മീഡിയ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File