ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഗ്രൈന്റർ വാങ്ങുന്നതിനു  ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഗ്രൈന്റർ വാങ്ങുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File