ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല- തെങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ആദായം എടുക്കുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല- തെങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ആദായം എടുക്കുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File