ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ചലച്ചിത്ര പഠന  സ്കൂൾ -അതിഥി അധ്യാപക നിയമനത്തിന് വാക് -ഇൻ -ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു

ചലച്ചിത്ര പഠന സ്കൂൾ -അതിഥി അധ്യാപക നിയമനത്തിന് വാക് -ഇൻ -ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു

Download File