ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ചലച്ചിത്രപഠന സ്കൂളിലേക്കാവശ്യമായ വിഡിയോ മോണിറ്റർ, വാം പാർലൈറ്റ്,പാർലൈറ്റ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനു ക്ഷണിച്ച ക്വട്ടേഷന്റെ കാലാവധി 26 / 02 /2021 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചലച്ചിത്രപഠന സ്കൂളിലേക്കാവശ്യമായ വിഡിയോ മോണിറ്റർ, വാം പാർലൈറ്റ്,പാർലൈറ്റ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനു ക്ഷണിച്ച ക്വട്ടേഷന്റെ കാലാവധി 26 / 02 /2021 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്വട്ടേഷൻ നം.1046 /എ 2 / 2020 / പർച്ചെയ്‌സ് പ്രകാരം ചലച്ചിത്രപഠന സ്കൂളിലേക്കാവശ്യമായ വിഡിയോ മോണിറ്റർ, വാം പാർലൈറ്റ്,പാർലൈറ്റ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനു ക്ഷണിച്ച ക്വട്ടേഷന്റെ കാലാവധി 26 / 02 /2021 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

 

Download File