ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഗവേഷണകൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനെ ഒരു വട്ടം കൂടി നിർവാഹകസമിതിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

ഗവേഷണകൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനെ ഒരു വട്ടം കൂടി നിർവാഹകസമിതിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

Download File