ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ക്ലാസ് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്- വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും

ക്ലാസ് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്- വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും

Download File