ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ക്യാമ്പസിൽ ശുചികരണ ജീവനക്കാരും സുരക്ഷ ജീവനക്കാരും പാലിക്കേണ്ട കോവിഡ്‌ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ക്യാമ്പസിൽ ശുചികരണ ജീവനക്കാരും സുരക്ഷ ജീവനക്കാരും പാലിക്കേണ്ട കോവിഡ്‌ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

Download File