ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ക്യാമ്പസിലെ കാന്റീന്‍ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ടെണ്ടര്‍  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട തീയതി 04-05-2018  രാവിലെ 11 മണി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

ക്യാമ്പസിലെ കാന്റീന്‍ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട തീയതി 04-05-2018 രാവിലെ 11 മണി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Download File