ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ സർവകലാശാലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ സർവകലാശാലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

Download File