ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

കേരള  ലൂക്സ് അഹെഡ്-ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ്

കേരള ലൂക്സ് അഹെഡ്-ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന “കേരള ലൂക്സ് അഹെഡ്” എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫെറെൻസിൽ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ ഉള്ള യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്,വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

Website Link: www.keralalooksahead.com

YouTube Link: http://bit.ly/2MaaDBX

Facebook Link: www.facebook.com/spbkerala

Download File