ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

കാഴ്ച പരിമിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നു (കാലാവധി 05.03.2018 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു)