ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു