ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

കാന്റീൻ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് കാലാവധി 26 / 02 /2021 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാന്റീൻ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് കാലാവധി 26 / 02 /2021 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദർഘാസ് നം. 261 / എ 2 / 2021 / പർച്ചെയ്‌സ് പ്രകാരം ക്ഷണിച്ച മലയാളസർവകലാശാല കാന്റീൻ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് കാലാവധി 26 / 02 /2021 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Download File