ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിൻറർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനു ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിൻറർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനു ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File