ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപെട്ട് അധ്യാപകർക്കുള്ള  അറിയിപ്പ്

ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപെട്ട് അധ്യാപകർക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

Download File