ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഓഫീസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, A3 കളർ പ്രിന്റർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ നൽകുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

ഓഫീസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, A3 കളർ പ്രിന്റർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ നൽകുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Download File