ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഓഫീസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, A3 കളർ പ്രിന്റർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഓഫീസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, A3 കളർ പ്രിന്റർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File