ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഒറിജിനൽ ബിരുദ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു(2019-2021 ബാച്ച്)

ഒറിജിനൽ ബിരുദ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു(2019-2021 ബാച്ച്)

Download File