ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഒറിജിനൽ ഡിഗ്രീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (2019 അദ്ധ്യയനവർഷം കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചവർ  ) വിതരണം ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ

ഒറിജിനൽ ഡിഗ്രീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (2019 അദ്ധ്യയനവർഷം കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചവർ ) വിതരണം ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ

Download File