ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഒന്നാം വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്.

ഒന്നാം വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്.

Download File