ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഐ.ക്യു.എ.സി. – നാക് അക്രെഡിറ്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ്

ഐ.ക്യു.എ.സി. – നാക് അക്രെഡിറ്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ്

Download File