ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എയർ കണ്ടിഷണറുകൾ ബൈ ബാക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു .

എയർ കണ്ടിഷണറുകൾ ബൈ ബാക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു .

Download File