ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

എം.ഫിൽ, പി.എച് ഡി  അഭിരുചി പരീക്ഷ ഫലം