ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എം ഫിൽ, പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധ സമർപ്പണ കാലാവധി 31/12/2021 വരെ  നീട്ടിയ ഉത്തരവ്

എം ഫിൽ, പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധ സമർപ്പണ കാലാവധി 31/12/2021 വരെ നീട്ടിയ ഉത്തരവ്

Download File