ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

എം.ഫിൽ / പിഎച്.ഡി 2019 പ്രവേശന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു