ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എം.ഫില്‍/പിഎച്ച്.ഡി ഗവേഷണ ചട്ടങ്ങള്‍

എം.ഫില്‍/പിഎച്ച്.ഡി ഗവേഷണ ചട്ടങ്ങള്‍

18.01.2019ന് ചേര്‍ന്ന നിര്‍വാഹകസമിതി യോഗം 30/39 ഇനമായി അംഗീകരിച്ച തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാലയുടെ എം.ഫില്‍/പിഎച്ച്.ഡി ഗവേഷണ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

 

ഡോ. ടി. അനിത കുമാരി

രജിസ്ട്രാര്‍-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്

Download File