ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം-ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം-ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്

Download File