ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ആഭ്യന്തര പരാതിപരിഹാര സമിതി (ICC) ചെയർപേഴ്സൺ , പ്രൊഫസർ ബേബി ശാരിക്ക് ചുമതല നൽകിയ  ഉത്തരവ്