ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന “കുച്ച്  ആർട്ടിസ്റ്റിക് കരോന”എന്ന ഓൺലൈൻ കലോത്സവത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അറിയിപ്പ്

അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന “കുച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിക് കരോന”എന്ന ഓൺലൈൻ കലോത്സവത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അറിയിപ്പ്

ഉത്തരവ്

നിയമാവലി