ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് (AIU ) 2020 -21  സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . പങ്കെടുക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ള  അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും AIU പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് (AIU ) 2020 -21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . പങ്കെടുക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും AIU പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

Download File