ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറബിമലയാളപഠനകേന്ദ്രം: അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.