ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസ് മാർച്ച് 15 മുതൽ 17 വരെ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ

അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസ് മാർച്ച് 15 മുതൽ 17 വരെ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ

മാധ്യമ പഠന വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസ് മാർച്ച് 15 മുതൽ 17 വരെ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ.

Download File