ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അധ്യാപകരെ നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് തിരഞെടുത്തത്  സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം .