ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അധ്യാപകരെ നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് തിരഞെടുത്തത്  സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം .

അധ്യാപകരെ നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് തിരഞെടുത്തത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം .

Download File