ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അതിഥി അധ്യാപക ലിസ്റ്റ് (03. 07. 2018)

അതിഥി അധ്യാപക ലിസ്റ്റ് (03. 07. 2018)

സോഷ്യോളജി വിഭാഗത്തില്‍ ഡോ. വീണ എന്ന്‍ തെറ്റായി ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് തിരുത്തിയ റാങ്ക്ലിസ്റ്റ്

Download File