ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഫോക്ലോർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ വാർഷിക സമ്മേളനം

ഫോക്ലോർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ വാർഷിക സമ്മേളനം