ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ തന്മാത്ര ജീവ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക്- പ്രൊഫ. ഡോ. ജി. ഗിരീഷ് വർമ്മ

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ തന്മാത്ര ജീവ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക്- പ്രൊഫ. ഡോ. ജി. ഗിരീഷ് വർമ്മ