ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

യൂണിയൻ  ഉദ്ഘാടനം(2015-16)

യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം(2015-16)