ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

മലയാള മനോരമ ചീഫ് എഡിറ്റേഴ്‌സ്  ട്രോഫി മലയാള സർവകലാശാലക്ക്

മലയാള മനോരമ ചീഫ് എഡിറ്റേഴ്‌സ് ട്രോഫി മലയാള സർവകലാശാലക്ക്