ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

‘മലയാളത്തിന്‍റെയും സംസ്കൃതത്തിന്‍റെയും പ്രാതിനിധ്യം കൂടിയാട്ടത്തില്‍’ -പ്രഭാഷണപരമ്പര- ഡോ. ഹെയ്ക് ഒബര്‍ലിന്‍

‘മലയാളത്തിന്‍റെയും സംസ്കൃതത്തിന്‍റെയും പ്രാതിനിധ്യം കൂടിയാട്ടത്തില്‍’ -പ്രഭാഷണപരമ്പര- ഡോ. ഹെയ്ക് ഒബര്‍ലിന്‍