ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ബഹു. കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി. അബ്ദുറഹിമാൻ   മലയാള സർവകലാശാലയിൽ

ബഹു. കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി. അബ്ദുറഹിമാൻ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ