ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പരിസ്ഥിതി പഠനസ്കൂള്‍ എം.എ/എം.എസ്സി  പരീക്ഷണശാല ഉദ്ഘാടനം

പരിസ്ഥിതി പഠനസ്കൂള്‍ എം.എ/എം.എസ്സി പരീക്ഷണശാല ഉദ്ഘാടനം