ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പരിസ്ഥിതി പഠനം &  വികസനപഠനം  – സെമിനാർ(2022 മാർച്ച് 14,15)

പരിസ്ഥിതി പഠനം & വികസനപഠനം – സെമിനാർ(2022 മാർച്ച് 14,15)