ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

തിരക്കഥാരചന ശില്പശാല  ചലച്ചിത്ര പഠന സ്കൂൾ (2023 ജനുവരി 23,24,25)

തിരക്കഥാരചന ശില്പശാല ചലച്ചിത്ര പഠന സ്കൂൾ (2023 ജനുവരി 23,24,25)